FORMER UNDERGRADUATE STUDENTS
1.    Medi Svetlana M. (1984)
2.    Danchinov Sergei K. (1992)
3.    Karibyants Natalia S. (1993)
4.    Stcheglova Lilia A. (1997)
5.    Zaroslov Yuri D. (1998)
6.    Tazina Anna V. (2001)
7.    Andreenko Maria A. (2001)
8.    Shashkina Yulia A. (2002)
9.    Volkov Evgeny V. (2002)
10.   Mamaeva Anna V. (2003)
11.   Davidich Maria I. (2005)
12.   Lachashvili Alexander R. (2005)
13.   Shevnin Pavel L. (2005)
14.   Molchanov Vyacheslav S. (2006)
15.   Ayoubi Asad Mekhran (2007)
16.   Korchagina Evgeniya V. (2008)
17.   Podolskaya Anna Yu. (2009)
18.   Shibaev Andrey V. (2010)
19.   Antsiferova Anna A. (2011)
20.   Bolotova Galina V. (2011)
21.   Karabelskaya Oksana A. (2011)
22.   Pletneva Vera A. (2011)
23.   Volodina Daria A. (2012)
24.   Kviatkovskii Alexander L. (2013)
25.   Maltsev Aleksei V. (2013)
Laboratory of Associating Polymers and Colloids
Russian version